Versione :

Ducumentu
Lingua / Arte - Duie parlate siciliane : Santu Patri

Santu  Patri

 

“  Lu  sai  oggi  chi  jornu  è ?  ”

“  No.  Chi  jornu  è ?  ”

“  E’  duminica !  ”

“  E  allura ?  ”

“  E’  la  secunna  duminica  doppu  Pasqua !  ”

“  E  cu  chissu ?  ”

“  Nesci  Santu  Patri !  ”

“  Cui  nesci ?  ”

“  Santu  Patri.  Comu  lu  chiami  tu ?  San  Franciscu  di  Paola.  ”

“ Senti, ju nun chiamu a nuddu a nudda manera. E giustu pi dàriti na  cunfidenza,  ju  canusciu  sulu  un  santu:  San  Paganinu.  ”

“  Tu  si’  na  bestia,  no  un  cristianu !  ”

“  Chissi,  si  nun  ti  siddìa,  sunnu  fatti  mei.  ”

“  P’accurzari,  c’è  la  prucissioni !  ”

“  Chi  prucissioni ?  ”

“  La  prucissioni  di  Santu  Patri.  ”

“ Chi voi diri … caccavetta e simenza, picciriddi chi chiàncinu, la  banda  chi  fa  un  burdellu  e  autri  strunzati ?  ” 

“  No !  Vogghiu  diri  …  seculi  e  seculi  di  divuzioni,  famigghi  sani chi  prejanu,  festa  pi  l’occhi  e  lu  cori.  ”