Gramatica
Documenti : la classe des verbes en -è

(G.M. COMITI, « A pratica è a grammatica », Squadra di u Finusellu – CCU, 1996).

Il s’agit d’une classe fermée qui compte sept verbes, tous irréguliers: avè, pudè, vulè, sapè, valè, parè, duvè.

Le verbe auxiliaire avè.

Mode/temps Rég. septentrional central/méridional
Participe passé avutu avutu
Participe présent avendu avendu
Gérondif avendu avendu
 
Indicatif présent aghju
ai

avemu, avimu
avete, avite
anu
aghju
ai

avemu, avemi
aveti
ani
 
Indicatif imparfait avia, iu
avii
avia, ie
aviamu
aviate
avianu, ienu
avia, iu
avii
avia
aviami
avaviati
aviani
 
Indicatif passé défini ebbi
avesti, avisti
ebbe
ebbimu
aveste, aviste, ebbite
ebbenu
ebbi
avisti
ebbi
ebbimi
avisti, ebbiti
ebbini
 
Indicatif futur averaghju
averai
averà
averemu, averimu
averete, averite
averanu
avaraghju
avarè
avarà
avaremu, avaremi
avareti
avarani
 
Conditionnel présent
1ère forme
averiu/a
averii, averisti
averia
averiamu
averiste
averianu
avariu/a
avarii, avaristi
avaria
avariami
avariati
avariani
 
Conditionnel présent
2ème forme
averebbi, averibbe
averesti
averebbe, averibbe
averebbemu/ibbemu
avereste
averebbenu/ibbenu
 
 
Subjonctif présent
1ère forme
abbia
abbia
abbia
abbiamu
abbiate
abbianu
abbi
abbi
abbi
abbimi
abbiti
abbini
 
Subjonctif présent
2ème forme
  aghji, aghja
aghji, aghja
aghji, aghja
aghjimi, aghjami
aghjiti, aghjati
aghjini, aghjani
 
Subjonctif imparfait avessi
avessi
avessi
avessimu
avessite
avessinu
avissi
avissi
avissi
avissimi
avissiti
avissini
 
Impératif abbia, abbii
abbimu
abbite
abbii, aghji, aghja
abbimi, aghjimi
abbiti, aghjiti

 

Les autres verbes en -è.

* duvè.

Mode / temps Rég. septentrional Central / méridional
Participe passé duvutu duvutu
Participe présent duvendu duvendu duvindu
Gérondif duvendu duvendu duvindu
 
Indicatif présent devu
devi
deve
duvemu, duvimu
duvete, duvite
devenu
devu
devi
devi
duvemu, duvemi
duveti
devini
 
Indicatif imparfait duviu, duvia
duvii
duvia, duvie
duviamu, duviemu
duviate
duvianu, duvienu
duviu, duvia
duvii
duvia
duviami
duviati
duviani
 
Indicatif passé défini duveti
duvesti
duvete
duvetimu
duveste
duvetenu
duveti
duvisti
duveti
duvetimi
duvisti
duvetini
 
Indicatif futur duveraghju
duverai
duverà
duveremu
duverete
duveranu
duvaraghju
duvarè
duvarà
duvaremu, -emi
duvareti
duvarani
 
Conditionnel présent duverebbi, -ribbe
duveresti
duverebbe, -ribbe
duverebbimu
duvereste
duverebbenu, -ribbenu
duvaria
duvaristi
duvaria
duvariami
duvariati
duvariani
 
Subjonctif présent deva
deva
deva
devamu
devate
devanu
devi
devi
devi
devimi
deviti
devini
 
Subjonctif imparfait duvessi
duvessi
duvessi
duvessimu
duvessite
duvessinu
duvissi
duvissi
duvissi
duvissimi
duvissiti
duvissini
 
Impératif devi
duvemu, divimu
duvete
devi
duvemu, duvemi
duveti

 

* parè.

Mode / temps Rég. septentrional Central / méridional
Participe passé parsu parsu
Participe présent parendu parendu parindu
Gérondif parendu parendu parindu
 
Indicatif présent pargu, paru
pari
pare
paremu, parimu
parite
parenu
pargu, pari
pari
pari
parimu, parimi
pariti
parini
 
Indicatif imparfait pariu, paria
parii
paria, parie
pariamu
pariate
parianu, parienu
pariu, paria
parii
paria
pariami
pariati
pariani
 
Indicatif passé défini parsi
paristi
parse
parsimu
pariste
parsenu
parsi
paristi
parsi
parsimi
paristi
parsini
 
Indicatif futur pareraghju
parerai
parerà
pareremu
parerete
pareranu
pararaghju
pararè
pararà
pararemu, -emi
parareti
pararani
 
Conditionnel présent parerebbi, -ribbe
pareresti
parerebbe, -ribbe
parerebbimu
parereste
parerebbenu, -ribbenu
parariu, pararia
pararisti
pararia
parariami
parariati
parariani
 
Subjonctif présent parga
parga
parga
parghimu
parghite
parghinu
parghi
parghi
parghi
parghimi
parghiti
parghini
 
Subjonctif imparfait parissi
parissi
parissi
parissimu
parissite
parissinu
parissi
parissi
parissi
parissimi
parissiti
parissini
 
Impératif pari
parimu
parite
pari
parimu, parimi
pariti

 

* Pudè.

Mode / temps Rég. septentrional Central / méridional
Participe passé pussutu pudutu pussutu pudutu
Participe présent pudendu pudendu pudindu
Gérondif pudendu pudendu pudindu
 
Indicatif présent possu
poi

pudemu, pudimu
pudete, pudite
ponu
possu
poi

pudemu, pudemi
pudeti
poni
 
Indicatif imparfait pudiu, pudia
pudii
pudia
pudiamu
pudiate
pudianu
pudiu, pudia
pudii
pudia
pudiami
pudiati
pudiani
 
Indicatif passé défini
1ère forme
pudeti
pudesti
pudete
pudetimu
pudeste
pudetenu
pudeti
pudisti
pudeti
pudetimi
pudisti
pudetini
Indicatif passé défini
2ème forme
pobbi
pudesti
pobbe
pobbimu
pudiste
pobbinu
pobbi
pudisti
pobbi
pobbimi
pudisti
pobbini
 
Indicatif futur puderaghju
puderai
puderà
puderemu
puderete
puderanu
pudaraghju
pudarè
pudarà
pudaremu, pudaremi
pudareti
pudarani
 
Conditionnel présent
1ère forme
puderiu, puderia
puderii, puderisti
puderia
puderiamu
puderiate, puderiste
puderianu
pudariu, pudaria
pudarii, pudaristi
pudaria
pudariami
pudariati
pudariani
 
Conditionnel présent
2ème forme
puderebbi, -eribbe
puderesti
puderebbe, -eribbe
puderebbimu
pudereste
puderebbinu, -eribbenu
 
 
Subjonctif présent
1ère forme
possa
possa
possa
possamu
possate
possanu
possi
possi
possi
possimi
possiti
possini
 
Subjonctif présent
2ème forme
posca
posca
posca
poscamu
poscate
poscanu
poschi
poschi
poschi
poschimi
poschiti
poschini
 
Subjonctif imparfait pudessi
pudessi
pudessi
pudessimu
pudessite
pudessinu
pudissi
pudissi
pudissi
pudissimi
pudissiti
pudissini

 

* sapè.

Mode / temps Rég. septentrional Central / méridional
Participe passé saputu sappiutu saputu
Participe présent sapendu sapendu sapindu
Gérondif sapendu sapendu sapindu
 
Indicatif présent
sai

sapemu, sapimu
sapete, sapite
sanu
socu, sò
sai

sapemu, sapemi
sapeti
sani
 
Indicatif imparfait sapiu, sapia
sapii
sapia
sapiamu
sapiate
sapianu
sapiu, sapia
sapii
sapia
sapiami
sapiati
sapiani
 
Indicatif passé défini sappi, seppi
sapesti, sapisti
sappe, seppe
sappimu, seppimu
sapeste, sapiste
sappenu, seppenu
sappi, seppi
sapisti
sappi, seppi
sappimi, seppimi
sapisti
sappini, seppini
 
Indicatif futur saperaghju
saperai
saperà
saperemu
saperete
saperanu
saparaghju
saparè
saparà
saparemu, saparemi
sapareti
saparani
 
Conditionnel présent
1ère forme
saperiu, saperia
saperii, saperisti
saperia
saperiamu
saperiate, saperiste
saperianu
sapariu, saparia
saparii, saparisti
saparia
sapariami
sapariati
sapariani
 
Conditionnel présent
2ème forme
saperebbi, saperibbe
saperesti
saperebbe, saperibbe
saperebbimu
sapereste
saperebbinu, -eribbenu
 
 
Subjonctif présent sappia
sappia
sappia, sappie
sappiamu
sappiate
sappianu, sappienu
sappi
sappi
sappi
sappimi
sappiti
sappini
 
Subjonctif imparfait sapessi, sapissi
sapessi, sapissi
sapessi, sapissi
sapessimu, -issimu
sapessite, -issite
sapessinu, -issinu
sapissi
sapissi
sapissi
sapissimi
sapissiti
sapissini
 
Impératif sappia, sappie
sappiamu
sappiate
sappi
sappimi
sappiti

 

* valè.

Mode / temps Rég. septentrional Central / méridional
Participe passé valsutu valsu valsutu valsu
Participe présent valendu valendu valindu
Gérondif valendu valendu valindu
 
Indicatif présent valgu
vali
vale
valemu, valimu
valete, valite
valenu
valgu
vali
vali
valemu, valemi
valeti
valini
 
Indicatif imparfait valiu, valia
valii
valia
valiamu
valiate
valianu
valiu, valia
valii
valia
valiami
valiati
valiani
 
Indicatif passé défini valsi
valisti
valse
valsimu
valsite
valsenu
valsi
valisti
valsi
valsimi
valsiti
valsini
 
Indicatif futur valeraghju
valerai
valerà
valeremu
valerete
valeranu
valaraghju
valarè
valarà
valaremu, valaremi
valareti
valarani
 
Conditionnel présent
1ère forme
valeriu, valeria
valeristi
valeria
valeriamu
valeriate, valeriste
valerianu
valariu, valaria
valaristi
valaria
valariami
valariati
valariani
 
Conditionnel présent
2ème forme
velerebbi, valeribbe
veleresti
valerebbe, valeribbe
valerebbimu
valereste
valerebbinu, -eribbenu
 
 
Subjonctif présent valga
valga
valga
valghimu
valghite
valghinu
valghi
valghi
valghi
valghimi
valghiti
valghini
 
Subjonctif imparfait valessi, valissi
valessi, valissi
valessi, valissi
valessimu, valissimu
valessite, valissite
valessinu, valissinu
valissi
valissi
valissi
valissimi
valissiti
valissini
 
Impératif valga
valgamu
valgate
valghi
valghimi
valghiti

 

* vulè.

Mode / temps Rég. septentrional Central / méridional
Participe passé vulsutu vugliutu vulsutu
Participe présent vulendu vulendu vulindu
Gérondif vulendu vulendu vulindu
 
Indicatif présent vogliu
voli
vole
vulemu, vulimu
vulete, vulite
volenu
vogliu, voddu
voli
voli
vulemu, vulemi
vuleti
volini
 
Indicatif imparfait vuliu, vulia
vulii
vulia
vuliamu
vuliate
vulianu
vuliu, vulia
vulii
vulia
vuliami
vuliati
vuliani
 
Indicatif passé défini volsi
vulisti
volse
volsimu
vuliste
volsenu
volsi
vulisti
volsi
volsimi
vulisti
volsini
 
Indicatif futur vuleraghju
vulerai
vulerà
vuleremu
vulerete
vuleranu
vularaghju
vularè
vularà
vularemu, vularemi
vulareti
vularani
 
Conditionnel présent
1ère forme
vuleriu, vuleria
vuleristi
vuleria
vuleriamu
vuleriate
vulerianu
vulariu, vularia
vularisti
vularia
vulariami
vulariati
vulariani
 
Conditionnel présent
2ème forme
vulerebbi, vuleribbe
vuleresti
vulerebbe, vuleribbe
vulerebbimu
vulereste
vulerebbinu, -eribbenu
 
 
Subjonctif présent voglia
voglia
voglia
vogliamu
vogliate
voglianu
vogli, voddi
vogli, voddi
vogli, voddi
voglimi, voddimi
vogliti, vodditi
voglini, voddini
 
Subjonctif imparfait vulessi, vulissi
vulessi, vulissi
vulessi, vulissi
vulessimu, vulissimu
vulessite, vulissite
vulessinu, vulissinu
vulissi
vulissi
vulissi
vulissimi
vulissiti
vulissini
 
Impératif voglia
vogliamu
vogliate
vogli, voddi
voglimi, voddimi
vogliti, vodditi