Versione :

Ducumentu
Alla tratturia

Prugramma

Littura “Alla tratturia” (Luc Antoine Carlini è Matteu Di Meglio)

 

A la tratturia

"Bonasira,  Don  Tanu. "
"Ciao  Marcuzzu.  Comu  semu ? "
"Ju,  bonu.  E  vossia ? "
"Un  ferru ! "
"Don  Tanu,  ci  purtai  st’amici  mei  chi  ci  jamu  a  dari  a  manciari. " 
"Assittàttivi  chi  ora  vegnu. "
“ Don Tanu, stamu accura però chì st’amici vennu di la Francia.
Lu  parrari  iddi  pari  chi  nun  lu  capìscinu,  ma  lu  manciari lu  capìscinu;  eccomu ! "
"Ma  chi  discursi  stai  facennu ?  Assittàtivi  chi  ci  pensu  ju,  pi  tia e  pi  l’amici  toi. "
"Don  Tanu,  nun  è  chi  ci  fussi  lu  cùscusu  chiddu  fattu  ‘n-casa ? "
"Si’  lu  solitu  furtunatu !  Giustu  antura  la  gna  Momma,  me mogghi,  allistìu  lu  cùscusu  cu  li  pisci. "
"Però  ci  vilussi  puru  fari  assaggiari  … "
"Figghiu  meu,  però  ora  hai  a  fari  pipa !  Ti  lu  dicu  ju  zoccu     hannu a manciari: cùscusu, busiati a la Norma, cozzi scoppiati, vinu  biancu  nustranu,  cassateddi  cu  la  ricotta  e  ...  stùiati  lu  mussu."