Versione :

Ducumentu
Santu Patri

LETTURA - "SANTU PATRI" - LUCCA ANTOINE CARLINI è MARINA BRANCA

Santu  Patri

" Lu sai oggi chi jornu è ? "
" No. Chi jornu è ? "
" E’ duminica ! "
" E allura ? "
" E’ la secunna duminica doppu Pasqua ! "
" E cu chissu ? "
" Nesci Santu Patri ! "
" Cui nesci ? "
" Santu Patri. Comu lu chiami tu ? San Franciscu di Paola. "
"Senti, ju nun chiamu a nuddu a nudda manera. E giustu pi dàriti na cunfidenza, ju canusciu sulu un santu: San Paganinu. "
" Tu si’ na bestia, no un cristianu ! "
" Chissi, si nun ti siddìa, sunnu fatti mei. "
" P’accurzari, c’è la prucissioni ! "
" Chi prucissioni ? "
" La prucissioni di Santu Patri. "
" Chi voi diri … caccavetta e simenza, picciriddi chi chiàncinu, la banda chi fa un burdellu e autri strunzati ? "
" No ! Vogghiu diri … seculi e seculi di divuzioni, famigghi sani chi prejanu, festa pi l’occhi e lu cori. "