Fris de llegir

Fris de llegir
la falguera
dins la teva mirada
calma.
Sota les hores
escolades
facem
una vida.
Tenc necessitat, jo,
del temps
salvatge
que esclata
dins les teves mans.
Fris
demà matí
del silenci de genollons
i dels finestrons
entre l'ombra i gens d'ombra
del repòs
pres al seu si
per reprendre
al nostre entorn
la mesura
ritmada
del tots dos