Versione :

No isco da cando

Indunu seculu sufferente
s'arcu de su tempus
tendet un'ammentu
subra su filu de sa memoria.
No isco dae cando
penso subra sos ojos de s'ateru
sa pupia mi leat:
unu bucu nieddu
unu puntu maravigliosu
un putu chèna fundu.
No isco dae cando
s'ojada abberit cunzàdos e chisuras