Nausicaa

Eo so bezza
E nd'hapo bidu passare
De giovaneddos
Cun su fogu intro sos ojos
De sa meraviza de Oriente

Eo so bezza
E nd'hapo intesu cantare
Sirenas
E ateras boltas
Calipso sa maga

Eo so bezza
E nd'hapo bidu torrare
Bastimentos
A sos portos solitarios
Garrigos de tantas peleas
Ma eo so semper segnorina
Nausicaa ch'aisettat
Sa vela de unu Ulisse
Eternu