Anninnu di notti di luna

Detimi l’accunoltu di lu pientu
chi troppi ‘olti abali m’esci a via,
candu la ‘ita no agatta assentu
e più baldanza no ha l’alligria.
Frondi chi feti musiga lu ‘entu,
detimi lu sigretu d’almunìa,
candu lu cori ha disiciu d’abbentu
palchì abbatti la malincunìa.
Sèti anninnu di notti di luna,
di spiranza dunosa lu cunsolu,
luci di stella cun pena nisciuna.
Sèti sinzeru una cadenza solu
chi boci ‘ostri accoddhi tutti in una,
canzona chi suai ha lu so’ bolu.