Cca 'stati

a mio padre

Fammi moriri
a leggiu a leggiu,
senza curriri.
Lassami u tempu
ri nun fari nenti,
ri taliari i cosi,
ri nun taliari.

Squagghiu.
Quannu c'è ssu cauru
pari ca testa nun camina cchiù,
pari ca s'arriposa.
S'adduma nveci,
je viru tutti i culuri,
je venunu pinseri cchiù dilicati,
cchiù 'mpurtanti,
pinseri ri luci tremunu
'nta ll'aria.

Fammi moriri cca'stati.
Fammi moriri ccu cauru,
a tempu a tempu.
Fammi lassari tutti i cosi 'n paci,
i picciriddi an'a truvari a paci.