Versione :
Sardu

LIMBA SARDA, UNA LINGUA VICINA

DA SARDEGNA

 

Amiga, amigu
in custos duos annos e mesu amus sighidu a traballare pro sa limba sarda pro mèdiu de su sòtziu Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale cun su cale amus acumpridu paritzas fainas de giudu. Si cheres essere semper informadu collega-ti a Limba Sarda 2.0 su giornale digitale nostru semper in sardu.

L'agatas inoghe punghende o incarchende

http://salimbasarda.net/

Pone-lu in sos preferidos o sighi-lu in sas retzes sotziales Facebook, Twitter e Instangram.
Nos bidimus a coitu.

A nos bìdere sanos

Giuseppe Pepe Coròngiu