Petra

Petra
Petra ca tagghia
Petra ca fuma  ca brucia
Petra ca mi tagghiau
Petra fissa ddà unni stava
iu cci ieva sautannu
e sautannu minni ieva
nicu
e ddà stava
Petra fissa ddà unni stava
e iu a taliava
comu sa Petra putissi taliari
iu ddà stava
comu sa Petra putissi parrari

Petra
Petra ca s'arrimina

e mi ricia, com'è? com'è ca idda nun parra?
fossi ca idda nun parra ccu mia?  (iu nicu)
unn'è? unn'è ssa Petra quannu iu na taliu?
unn'è? unni và a Petra? a Petra unni và?

Petra
Petra fissa ddà unni stava

e iu a vulia abbrazzari
comu sa Petra putissi abbrazzari
comu si fussi carni
comu si putissi trasiri tuttu 'nta sta Petra
e fu accussi ca mi tagghiai

varda, u sangu, varda
sentila com'è caura, com'è caura ssa Petra

na cosa caura avissi agghiessiri tinira
com'è ca ssa Petra è dura?
iu nicu  ca taliava  comu sa Petra putissi taliari
ccu d'occhi c'avia, unni sinni 'eru st'occhi?

Petra
Petra ca s'arrimina
s'arrimina 'nta ll'acqua
unn'è? unn'è a manu ca ti ghittau? unn'è?
unni ti purtau vulannu,rutulannu 'nta ll'acqua?

Petra
Petra ca s'arrimina
Petra ca tagghia
Petra ca fuma  ca brucia

ca nuddu a vulia e iu si
ca nuddu a vulia e iu si ancora
comu si idda putissi parrari
comu si idda putissi chiangiri
comu a mia  ca nicu era
e chiangeva