Angiuli Indios

(Angiuli dl Chiapas)

Dai crëps dla luna
vën ju achiet i Angiuli
cun scials che furnësc la pecunia,
vai a depënjer i sasc antesc
dl marcià de Santo Domingo.
Pitli Angiuli
ma granc nchin tla stëiles,
piëres de lum
ulache se respiedlea la ndeferënza
dla jënt.
I mpëia su cëiresc
i prëia a si Idie
y và sula Piramida dl Surëdl
a tlupé nibles de speranza,
ma i vënc mei chiec
les sofla demez.
I à ti uedli suens de tiëres,
per sené la vita,
ulache la mort
ne à nia for l’ ultima parola.