E tui a fai luxi

a pustis est arribada sa morti
a s’edadi mia toccat a essi sempri prontus
i’ nais tendint a terra grais
stibbadas in sa distanzia de casi unu silenziu
ma est aintru chi murmuttat sa cuscienzia
de s’acabu - diaderus non seus mai prontus
in totu - sa vida stremèssiri comenti aintr’e una rezza
si trobeddat in dd’unu nienti su cabudu estremu
su suìdu, est aici chi s’intrat in sa storia
ripitiri a boxi arta is urtimus fueddus de su liburu
sa pregadorìa chi segundu is intenzionis
depit lompiri a su scopu umili e schetta
coment’est schetta sa morti chi benit a si ndi pigài
non promitiri nudda prus de sei e totu
e intamen ghettat tribulìa in is aquas asselias
perda chi revelada su giogu de is circulus
aintru di aundi si cundulit totu sa vida nostra
giai cun totus is frunziduras de i’ beccius de scontai
deu femu nai de un’ollastu innestau cent’annus fait
e òi ala truncada comenti ossus
m’hanti limpiàu is ainas de maistru Sciola
immoi seu s’immagini de Gesus Crocefissu
- atera olìa - appiccau a custa gruxi
e tui ses s’ollu ermánu chi benit de su fruttu
miu de candu fia tambèni arburi biu
e seus torraus impari in cust’artari :
deu pesau po sempri
e tui a fai luxi