Grammar
Nomi è agettivi in –u è in –a

*Noms et adjectifs en -u et en -a

SINGULARE singulier PLURALE pluriel
u trenu hè pienu i treni sò pieni
a vittura hè bella e vitture sò belle