Hè sopra à tuttu quì ch’omu truverà l’origine di parechje pruduzzione assestate ind’è l’altre rubriche di u situ. Di fatti, un puema, un scrittu di prosa o di teatru nasce in cor’di un’azzione di scontru o di prumuzione culturale.

Versione :
Sardu

A de notte

Pagine : 1 2 3 4

Pessonazos

  • Su Méigu ebreu
  • Sa Galana
  • Su Préideru
  • Sa Criada
  • Su Babu
  • Su Vendidore pustis
  • Su Píscamu
  • Umbras

 

In una “Ciudad Real” de Sardigna antis de su 1492.
0. In una die bella e luminosa, sa piatta de bidda est piena de zente (umbras) in su mercadu. Calicunu est vendinde sa roba sua a tichírrios, áteros sun brullende e áteros ancora sunt brighende. Totu est lughes e boghes chi si cunfundent.

Umbras, pustis intrant Galana e Criada, pustis Méigu, pustis Vendidore.

Sas Umbras brullant, tichírriant e brigant. Dae cue a unu atzicu intrat Galana volende contenta in mesu a roba e vestires apicados; Criada la sichit superba e ispantada a su matessi tempus.
Benit totu iscuru. Silèntziu.

Dae manca, cun cadenas in sas manos e in sos pes, illuminadu appena appena, intrat Méigu; caminat a bellu a bellu chena facher nudda, chena abaidare. Sas Umbras sunt firmas. Méigu essit andende a dresta.
Torrat sa lughe e sa vida de su mercadu. Como, in su bancu centrale non b’est un’umbra, ma Vendidore.

Criada: Ahi, fiza mia bella, non fatas gai. Frímmadi. E ite devet pensare sa zente. Sa fiza de su mere andende in carrela comente una crapola.
Galana (Riende): Ite bellu custu vestire, como mi nde comporo duos, o tres.
Criada: Ite ses nende, fiza. Tue non podes facher gai. Poni mente a chi ti cheret bene.
Galana (Currinde e riende): E mi comporo custu, e custu, e cuddu ruju ruju, cuddu biaitu… Totu mi comporo, totu sas cosas chi bi sunt in su mercadu.
Criada: Ahi, fiza mia galana, piena de zoventude e de machighine.
Galana: E custu vestire nieddu ti lu regalo, chi ses sa criada mia; s’única mama mia, chi sa mama mia vera non l’apo conóschida mai.
Criada: Sa santa de mama tua, bon’ánima, morta pro ti salvare. (Si sinnat e pregat un atzicu.)
Galana: Finas custa cuffiedda ti regalo. (Dae su bancu leat una cúffia e bi la ponet in conca; semper riende:) Ite bella chi ses, criada mia. (Essit.)

Vendidore allonghiat sa manu pedinde dinari a Criada, chi si nde bogat sa cúffia dae conca e bi la ponet in manu.

Criada (Tichirriende): Fiza mia bella…

Silentziu e iscuru.

Centrale, dae su fundu, incadenadu, illuminadu appena, intrat Méigu. Faeddat a boghe lena lena.

Méigu: Isco faeddare in su latinu, in s’ispagnolu, in su catelanu, in s’italianu, in su sardu. Isco leggere finas in s’árabu, in su grecu e in s’aramáicu. Però eo non so nen ispagnolu, nen catelanu, nen sardu, nen nudda. Non so toscanu, nen moru, nen grecu, nen africanu. Mancu ómine so eo.
Apo istudiadu in sos libros piús raros sa meighina capatze de curare onzi male. Poto curare onzi maladia: su méigu piús importante de su rennu de Castiglia e Aragona so eo.
(Bessinde a bellu a bellu dae manca:) E sa vida mia non valet nudda, ca non so nen ispagnolu, nen catelanu, nen toscanu, nen sicilianu, nen moru, nen grecu, nen africanu, nen sardu… (Essit.)

Lughe e vida in su mercadu

Criada: Fiza, fiza mia galana, inue ses? (Essit.)

Vendidore, Babu, Préideru, pustis intrant Galana e Criada, pustis Méigu.

Intrant, meda serios, Babu e Préideru; sa Zente, cando los juchet acurtzu, si cagliat a sa muda.

Babu: Pro custa Pasca cherzo facher una festa chi fiza mia si l’ammentet chent’annos. Cherzo pienare su palattu de frores d’onzi colore. Sa zente de totu sas biddas che l’at a bíere dae inedda.
Préideru: Finas s’ánima, si at a alimentare.
Babu: E de alimentos nde cherzo pro un annu intreu. De totu cherzo chi bi siat: petta, pische, frútura, durches e binu biancu e nieddu, grossu e fritzante. Cherzo sa festa de Pasca piús manna de totu sa Sardigna, pro sa fiza mia.
Préideru: Est zustu, però, Pasca est una festa de peniténtzia…
Babu: Peniténtzia? Sa fiza mia nd’at fatu dae antis de náschere. Basta goi de peniténtzia e dolore, como chi fáchet doig’annos, sa fiza mia est manna e galana e cherzo chi l’ammirent totu sos zovanos nóbiles e riccos de sa Sardigna e de Barcellona e de s’Ispagna. (Andat, esaltadu, in mesu a sa roba apicada:) Li cómporo custu vestire biancu, e custu grogu, e custu biaittu biaittu comente sas undas de su mare.
Préideru (Andéndeli in fatu cun afannu): Amus a facher peniténtzia, peniténtzia pro Nostru Segnore mortu in sa rughe…
Babu: Peniténztia, meda nd’amus fatu, eo e muzere mia chi est morta… pro sa fiza mia galana.
Préideru: Peniténtzia, peniténtzia…

Intrat Galana currende cuntenta e andat a abratzare a Babu.

Galana: Babu, babu, mi cherzo comporare unu vestire de oro…
Babu: Sisse!
Préideru: Peniténtzia.
Galana: Babu meu caru, finas unu véstire de néulas de su chelu, mi cherzo comporare.
Babu: Sisse, fiza mia galana, sisse.
Préideru: Peniténtzia, peniténtzia.
Galana: Babu, fachebos basare. (Li dat unu basu:) E unu vestire de undas de mare, a mi lu cómporo, babu, a mi lu cómporo?
Babu: Éia, fiza mia, totu su chi cheres, ti comporat babu tou, fiza mia bella comente su sole.
Préideru: Peniténtzia, peniténtzia, peniténtzia, cando morit Deus.

Intrat Criada afannada, respirat forte e non narat nudda.

Galana: Narabilu tue puru, criada mia, cantas cosa bellas cherimus comporare.

Criada fachet chi nono cun sas manos e si iscusat chi non podet faeddare pro s’afannu.

Galana: A lu vides, finas Criada narat chi mi piachent solu sas cosas bellas.
Criada: Ohi, Deus Deus Deus… Male mi so intendende, male m’intendo… (Nde ruet a terra.)
Préideru (Sinnéndesi e dándesi tzaffos a pettorra): Mea culpa, mea culpa…

Galana, vidinde sa fémina in terra, ticchírriat e benit s’iscuru.
Caminende in mesu a su públicu, intrat Méigu; pichende sas iscalas cumintzat a faeddare.

Méigu: Apo istudiadu meighina a Córdoba, cun sa cara illuminada dae su sole africanu chi basat sa terra ispagnola; Andalusia la mutint sos moros. E moro fit su mastru meu. At tradutzidu sos libros antigos de Pérsia e de índia, e finas sos grecos. M’at insegnadu s’arte de curare sas ancas e sos pes.
Su mastru meu si nde ridiat de sos méigos cristianos. Issos si pensant chi bastet una pregadoria pro salvare sa pessona. O peus, chi si ti dolet sa manu ti la deves segare, si ti dolet su pe ti lo deves segare e si ti dolet s’ocro lu deves bettare.
Manos, ocros, bratzos e pes segados pro curare sa pessona malàdia. E ite pessona est chena bratzos, ocros, manos, pes? Unu cristianu… (Si firmat a abaidare Criada, li ponet una manu sutta sa conca, li aperrit sos primos buttones de sa camija, li allargat sa chintolza e si ch’essit dae sa línea centrale.)

Lughe e sonos, Criada istat bene.

Galana: Ohi, sa mama mia bella, e ite tenes?
Babu: Lássala istare a Criada, non l’afoches.
Préideru: Custu est unu sinnu malu, peniténtzia amus a facher.
Galana: Ite tenes, ite tenes?
Criada: Non est nudda, s’afannu est, su calore…
Préideru: Unu sinzale de Deus, est custu.
Babu: E ite sinzale, s’edade est; cantos annos tenes, Cria’?
Criada: E ite b’intrat, custu? Non b’intrat, s’edade.
Galana: E tando? Ite podet éssere?
Criada: Dami una manu a mi nde pesare, fiza mi’, chi non est nudda; cosas de fémminas sunt.
Galana: E ite cheres narrer?
Babu (Riende): Sa fiza mia galana, paret una fémina e est una pitzinna: a doigh’annos non ischit ite sunt sas cosa de sas féminas.
Préideru: Cosa de fémina, cosa de su dimóniu.

Criada si sinnat e fachet sinnare finas a Galana.

Galana: Pro ite l’apo a facher?
Criada: Tue fallu, fallu e non bi pensare.

Su tichírriu Vendidore segat su mamentu. Galana, torra entusiasta, curret a lu comporare.

Vendidore: Pische, pische bonu de Aristanis. Pische, pische bellu pische mannu… Benide a lu comporare…
Galana: Babu, su pische d’Aristanis, su pische d’Aristanis, unu mannu gai nde cherzo mandigare. (Essit currende.)
Criada: Non curras gai, frímmadi, frímmadi. (Essit sichíndela.)
Babu: Bella sa fiza mia.
Préideru: Si mi permitit, eo creo chi non est bonu chi una pitzina fatat totu su chi cheret.
Babu: Pitzinna est!
Préideru: E non creo chi siat zustu facher de sa santa Pasca una festa pagana.
Babu: E ite paganu e pagana, chi a pacare ja bi penso eo.
Préideru: Bois cun mecus sezis brullande, e custu non est malu, ca eo so pessona póvera e úmile; però, eo so puru unu rapresentante de sa Cheja de Roma, e bois non bi devides brullare de sa Cheja, ca una brulla a sa Cheja est una brulla a Deus… e brulláresi de Deus est frastimu.
Babu: Eo non frastimu a nemos, e solu cherzo chi fiza mia siat cuntenta.
Préideru: Cuntenta, emmo, però in grátzia de Deus e de sa Cheja.
Babu: Préideru, eo t’apo intesu, a tie, tue cheres carchi cosa, gai est? Nárami ite cheres.
Préideru: Nudda, nudda cherzo eo pro mene.
Babu: Emmo, pro tene nudda, e pro sa Cheja, ite?
Préideru: Totu, pro sa Cheja totu.
Babu: E ite est, custu totu?
Préideru: …
Babu: Ite? Podes faeddare!
Préideru: Una rapresentatzione sagrada.
Babu: E ite cheret narrer?
Préideru: Sa morte e sa resurretzione de Zesu Cristu Nostru Segnore e su prantu de sa mama sua sa Santa Virgine.
Babu: E tando?
Préideru: Non l’intendides?
Babu: Nono, non t’intendo nudda.
Préideru: Sa fiza galana vostra, cherzo chi fatat sa parte de sa Nostra Segnora…
Babu: E ite cheret narrer?
Préideru: Chi at a retzitare sa parte de sa mama de Deus in sa Cheja cando nde falant a Zesu dae sa rughe.
Babu: Sa fiza mia sa mama de Deus?
Préideru: Sa Santa Virgine.
Babu: E non est difítzile, pro sa fiza mia?
Préideru: Nono, non est difítzile.
Babu: E tando est fata.
Préideru: Nono!
Babu: Nono? Ite cheret narrer, nono?
Préideru: …
Babu: Abarra, préideru!
Préideru: Chi issa non podet facher comente sas áteras pitzinnas, si cheret ésser sa Nostra Segnora.
Babu: E pro ite, non est bella, sa fiza mia?
Préideru: Sisse, bella ja est bella…
Babu: E tando?
Préideru: Sa Madonna fit bella e séria.
Babu: E non est seria sa fiza mia bella?
Préideru: Nono.
Babu: …?
Préideru: Una fiza seria non andat currende in su mercadu, non cheret comporare totu sas cosas, non riet semper!
Babu: Si est una pitzinna?
Préideru: Fina sa Madonna fit una pitzinna, cando at partoridu a Deus.
Babu: …

Intrat Galana currinde e si tzumbat cuntra Préideru, si firmat e si ponet a ríere. Afannada intrat Criada. Préideru fachet cara mala.

Criada: Frímadi, chi mi faches morrer.
Babu: Tue as a éssere séria, fiza mia.
Galana (Riende): Sisse.
Babu: Tue deves éssere séria de a veru.
Galana (Riende): Comente cherides bois, babu meu caru.
Babu (Tichirriende): Séria!

Iscuru.

Méigu, Vendidore-Píscamu e umbras.

S’iscena est sa matessi, ma non b’at zente, sa lughe est funerária, sos bancos de su mercadu sunt tumbas e sa roba apicada ponet tristesa. A bellu a bellu, a daesegus de sos telos apicados, cumparint sas umbras. Méigu, cuadu in palas de sos telos, essit a campu unu iscuta antis chi s’istudet sa lughe, caminat finas a su segundu telu, si cuat e poi fachet su matessi de antis.
Sa prima vorta sas umbras sunt de zente chi fachet sonos de zustas afirmatziones, sa segunda sunt de zente cuntenta e festosa, sa tertza sunt de zente dubiosa, sa cuarta sunt de zente arrabiada.

A sa fine si ponet in su centru de s’iscena e aisettat. Luego, unu rumore forte de jannas de ferru chi s’aperrint e, ispintu dae una canna, unu piattu nieddu li arribat acurtzu. Méigu l’abáidat, lu leat e si ponet a mandigare chena gana, comente si fit obligadu dae una fortza contraria a isse. Mándigat e ruspit. Faeddat, mándigat e ruspit.

Méigu: Non b’at nudda comente su mandigu de mama mia. Nudda. Issa mi fatiat sos durches piús bonos, su pane piús biancu, sa petta piús sana.
Non la poto mandigare custa pena coghinada dae manu cristiana.
Pro sa Pasca nostra, babu meu leaiat s’anzoneddu a su témpiu, e su rabinu lu bochiat in sa corte con su busteddu sagradu, oferinde a Deus su sámbene inotzente.
E custos cristianos malos mi cherent alimentare cun mandigos impuros, pro mi sacrificare comente anzone a su Deus issoro.
Ite apo fatu, eo, ite apo fatu pro morrer gai?

Intrat una pessona, es Vendidore; andat a su bancu sou, nde leat sa roba ruja apicada, si la ponet a palas, abáidat a sutta de su bancu e nde leat unu bonete mannu de píscamu, si lu ponet in conca: est Píscamu. Chircat in buciacca e nde leat una líttera. Intantu chi s’áteru legget, Méigu sichit mandighende e ruspinde.

Píscamu (Leggende): “Sua Ecelléntzia, eo so cumbínchidu chi sa presénztia Sua in domo de custa família, potat solutzionare totu sa chistione.
Mancari Vosté mi creat esagerende, li cherzo narrer de sa fama chi tenet custu magu chi solu s’inotzéntzia de sa zente bona podet mutire a méigu.
Narant chi, cando fit in Palermo, apat curadu su fizu de unu marchese dae sa cangrena a s’anca retta. Cuddu zovanu nde fit ruttu dae caddu, e totu sos méigos bonos cristianos istaíant de acordiu a li segare s’anca unu pramu a supra de su benuju. Finas su retore de sa Catedrale de Palermo l’aiat beneidu s’anca maláida. E sa mama de su zovanu, inotzente e mala a su matessi tempus, chi no cheriat bíere su fizu sou istropiadu, at jamadu a isse, a custu magu fizu de sos assassinos de Zesu. Isse at abaidadu su maládiu, l’at postu una manu a supra de s’anca, at nadu sas sette peraulas de su dimoniu e su zovanu s’est postu a brincare. Sanu in sa persona e pérdidu in s’ánima. Ite vida podet esser, sa sua, si at a mórrere in pecadu mortale?
Eo so certu chi si Vosté li faeddat, su babu de Galana si combichit e nde lu pesat dae domo, a custu magu ebreu.
Non fatat chi sa pitzinna chi at dadu sa cara a sa Madonna vivat in pecadu mortale…” (Imboligat su paperi e essit dae su fundu.)

Méigu si ponet in pe e essit caminande in mesu a su públicu. Píscamu essit dae su fundu. Cun o chena umbras, s’intendent boghes de zente ammirada.

Préideru, Criada, pustis intrat Babu, pustis Galana.

In cada roba apicada si notat s’umbra de una rughe: finas, rassas, mannas, minores.
Afannadu e cuntentu intrat Préideru, vestidu de biancu, sichidu dae Criada chi tenet una coratza, un ermu e una láncia de sordadu romanu. Isse dat órdines a issa chi si movet ubidiente e cuntenta comente unu cane.

Préideru: Ponit incue… Nono, inoche.
Criada: Inoche?
Préideru: Sisse… nono. Póneti retta.
Criada: Gosi?
Préideru: Piús retta, piús militare!
Criada: Gai, bene andat?
Préideru: Deves éssere másciu, ses su sordadu chi si leat sa veste ruja de Zesu, non l’intendes?
Criada: E tando, comente m’apo a poner?
Préideru: Firma, tétera e tosta.
Criada: Comente sa rocca de sale. (Si firmat immóbile.)
Préideru: Milla! Gai ti cherzo. Como ses unu sordadu romanu. (Entusiasta pro sa positzione de issa, cheret artziare a supra de su bancu, però, su vestire lu tratenet:) Non bi la fato…
Criada (Semper tétera): Artziati sa veste a benoju…
Préideru: Caglia, fémina mala. (Però, chena si bogare sa veste, in su bancu non bi podet picare:) Non bi la fato…
Criada: E ite, ti abirgonzas de mi facher bíere s’ossu de su rajosu?
Préideru: Fémina malaita, beni a mi ajuare, curre!
Criada: E sa positzione de su sordadu romanu? Si mi movo, non mi l’amento piús.
Préideru: E beni, maca!

Criada andat a ajuare a Préideru. Est impacciada dae sa láncia chi non cheret poner in terra; tando, ponet una manu in culu a s’ómine e lu fachet picare in su bancu.

Préideru: Ite faches, inoche? Curre in su logu tou, sordadu romanu!

Criada si torrat a poner tétera e Préideru, esaltadu, incumintzat s’oratzione sua.

Préideru: Oe non semus inoche pro una festa, non semus inoche pro cantare, non semus inoche pro ballare. Oe semus inoche pro pránghere. Oe semus inoche pro sa disperatzione de sa morte de su fizu bonu de Deus. E chie l’at mortu?…
Criada: E chie l’at mortu?
Préideru: Cágliadi, maca!
Criada: Chie l’at mortu, a su fizu de Deus?
Préideru: E ite nd’isco, eo, cágliadi a muda e lássami creare.
Criada: Ite?
Préideru: Bo’, basta gai! (Ispiradu:) Chie l’at mortu? Eo, tue, nois totumpare l’amus mortu. Cun sas nostras atziones malas, cun sas ganas nostras de cambiare onzi cosa, su disizu de sa cosa istranza, sa mancántzia de rispettu pro su connotu. Non si podent bettare gai, sas traditziones…   

Dae manca intrat Babu cun d’un’iscala de linna, non bi la fachet a nde la júchere a sa sola.

Babu: E be’, gai mi lassade?

Préideru non si podet móere dae su bancu, e Criada est firma che pedra.

Babu: E tando, ite faghimos? Gai, eo, nen ando e nen torro!
Préideru: Criada, móvidi!
Criada: Eo so su sordadu, non mi poto móere.
Babu: Lampu, e ite fato cun custa iscala?
Préideru: Aió, bai a l’ajuare!

Criada andat a l’ajuare, però, comente antis, non cheret lassare sa lancia; tando sa cosa si fachet periculosa e cómica a su matessi tempus, e custu durat finas chi, dae mesu a su públicu, illuminada dae una lughe de luna, intrat Galana vestida de Madonna. Totus si abarrant mudos e ispantados. Cando sa zovana jompit in mesu de s’iscena, Criada lassat sa láncia in terra e, cun su sonu, totu torrat normale.

Galana: Inue mi apo a poner, Préideru?
Préideru: Acurtzu de sa rughe.
Galana: Non la ‘ido.
Préideru: Pónidi in su centru, chi como jompit.
Babu: Aió, Cria’, tene forte s’iscala e andamus. A su tres: unu, duos e tres.
Criada: Inue la ponimus?
Préideru: Inoche!
Babu: Aió.   

Posta s’iscala, sa fémina torrat sordadu romanu, sa zovane est sa Madonna e Préideru est s’oratore; Babu, però, non ischit ite facher, e, acurtzu de s’iscala, aisetat, e sos àteros puru aisetant, finas chi si cumprendat chi s’antzianu si c’at dimentigadu sa cosa piús importante.

Babu: Ohi, sa rughe! (Essit e torrat cun una roba bianca totu bene allorumada:) E tando?
Galana: Picadebiche a supra de s’iscala, o ba’!
Babu: Ja est veru. (Picat a supra e abaidat a Préideru pro su sinzale.)
Préideru: Oe sa zente mala at fatu su pecadu piús mannu, at mortu s’ómine chi non fit ómine, at vessadu su sámbene chi non fit sámbene, at bettadu su corpus chi non fit corpus. Eo bos naro chi oe sa zente mala at mortu su fizu de su Babu Divinu, su fizu de Deus… (Si firmat abaidande a Babu chi non l’intendet.)
Babu: Ite?
Criada (Pianu): Sa rughe!
Babu: Ja est veru.

A bellu a bellu s’ómine incomintzat a isboligare sa roba bianca. Préideru sichit faeddande e, a sa fine, sa roba paret una pittura de Burri, cun duos táglios chi fachent una rughe. A bellu chi si cumprendet ite rapresentat, Galana si assuconat semper de piús, totu si ant a pensare chi siat pro sa parte de sa Madonna chi est retzitende, ma issa s’intendet male a veru.

Préideru: Abaidádelu su fizu de Deus, abaidádelu suffrire pro sos pecados nostros. Abaidade su dolore, sa sofferéntzia, sa peniténtzia chi est patinde pro sa malesa nostra. Peniténtzia, peniténztia amus a facher…
Abaidade, abaidade su prantu de sa mama de Deus, abaidade sa disperatzione sua.
Su sámbene de su fizu sou si est vessande pro sos pecados nostros, e umpare cun sus pecados si ch’est andande sa vida sua puru…   

Si fachet iscuru, una lughedda illuminat solu sa cara de Galana sétzida in terra e su pe de sa rughe “Burri”. Buttiu a buttiu, cun d’unu rumore amplificadu, nde calat sámbene ruju. Galana leat su piattu de Méigu e recollit su sámbene, l’abaidat e si lu bufat.
Iscuru.

Babu (Tichirriende): Fiza!

Méigu e Píscamu.

De s’iscenas de prima, como b’est solu s’iscala arrumbada deretta, cun sas cadenas de Méigu chi bi pendent apicadas. Píscamu, caminende nerviosu, l’est interrogande.

Píscamu: M’ant nadu chi vosté curat onzi male.
Méigu: Sas maladias solu, ecelléntzia.
Píscamu: Sas maladias, certu: sos dolores de mata, sos dolores de conca…
Méigu: Comente onzi méigu.
Píscamu: Sos ossos truncados, sa cangrena…
Méigu: Carchi vorta sa sorte m’ajuat.
Píscamu: Carchi vorta, non semper?
Méigu: Sa meighina est una sciéntzia, e sa sciéntzia podet arribare finas inue est istudiada.
Píscamu: Ite cheret nárrer?
Méigu: Chi unu méigu, mancari su piús bravu de su mundu, podet curare solu sas maladias chi conoschet, sas chi at istudiadu: pro sas áteras, non podet facher nudda.
Píscamu: Tando, vosté reconoschet chi podet isbagliare una cura, chi podet agravare una maladia invece de guarire una pessona?
Méigu: Nono, ecelléntzia, non apo nadu custu.
Píscamu: E ite, tando?
Méigu: Chi eo poto curare onzi maládiu semper chi bi siant sas conditziones pro lu poder facher.
Píscamu: Non lu cumprendo.
Méigu: Chi non poto curare sa zente cuntra sa voluntade sua… o cuntra sa voluntade de sa família.
Píscamu: Dae cando la conoschiat, vosté, a sa zovana cristiana?
Méigu: Non la conoschia, antis de sa maladia sua.
Píscamu: Pro ite l’at chérfida curare?
Méigu: Ca so unu méigu!
Píscamu: Unu méigu ebreu, e issa fit una maládia cristiana.
Méigu: Fit maládia, custu fit s’importante.
Píscamu: Pro ite s’est presentadu in domo sua?
Méigu: M’at jamadu su babu de issa.
Píscamu: Ca vosté fit nende in ziru chi sas curas de sos méigos cristianos non l’aiant a curare, a sa fiza sua!
Méigu: Non est veru! Non est veru, ecelléntzia. Non bi fit méigu perunu, in bidda, capatze de la curare, e sa fama mia de bonu duttore fit arrivida finas a isse…
Píscamu: Sa fama de bonu duttore, sa fama de magu, custa est sa veritade.
Méigu: Nono, ecelléntzia, eo apo istudiadu meighina a Córdoba, a Siviglia, a Palermo, in sos libros piús antigos e cun sos professores piús sapientes; sas conoscéntzias de s’arte mia sunt totu isperimentadas.
Píscamu: Però, tue ses ebreu.
Méigu: Antis che totu so méigu.
Píscamu: E ti ses provadu de curare a una cristiana.
Méigu: Una pessona maládia.
Píscamu: Pro ite l’as fatu?
Méigu: Mi l’at pedidu su babu.
Píscamu: Tue ses unu magu ebreu!
Méigu: Nono, eo so unu méigu, e ebreos fint babu meu e mama mia.
Píscamu: A la renegas sa religione tua?
Méigu: … (Si setzit a sa base de s’iscala e si ponet sas cadenas.)

Píscamu l’abaidat e, cando at acabadu de si ligare, essit.

Méigu, Criada e Préideru, pustis intrant Babu e Galana, pustis Píscamu.

Intrant Criada e Prèideru, Méigu mancu los abáidat.

Préideru: Coment’istat? Bene? Sa parte de sa Madonna, istudiende si l’est?
Criada: S’iscuredda, sa fiza mia, est maládia ancora.
Préideru: Cando si nde pesat dae su lettu? Manzanu, o oe?
Criada: Poverita, sa galana mia. Non d’isco eo, su méigu non at nadu nudda.
Préideru: Ite tenet?
Criada: Maladia rara de soferéntzia manna.
Préideru: So cuntentu, b’andat meda bene custa cosa.
Criada: Ite?
Préideru: Non l’intendes; si Galana si presentat a sa rapresentatzione cun sa cara sua de fémina bella e sana, nemos si la podet créere comente a mama de Zesu; invece, bella e maládia: est sa cara de sa soferéntzia… Galana at a éssere una mama de Nostru Segnore bianca e ínida.
Criada: E si non si curat, se non si pesat dae su lettu in tempus?
Préideru: Non est possíbile, oe matessi ti mando una pessona chi curat onzi male cun una farina ispeciale chi fachet issa matessi, non ti preocupes.
Babu (Tichirriende): Criada!
Criada: Su mere…
Babu: Beni a mi ajuare.

Intrant Babu e Galana, issa non podet caminare e s’ómine l’abratzat forte; Criada curret a ajuare a Babu e umpare leant sa pitzinna in mesu de s’iscena. La corcant in terra cun sa conca posta in su sinu de Criada. Préideru si l’abáidat estasiadu, su Babu caminat nervosu e pienu de disisperu.

Préideru: Bella, sa mama de Nostru Segnore. Pulchérrima mater Divina.
Babu: Ite poto facher, ite poto facher?
Criada (Cantende):
A ninnia a ninnia,
dromi, sa fiza mia,
non istat soni soni,
sa fiza mia, dromi.

Chi ti cheria manna,
pro cuntentare a mama.
Non mi dias lamenta,
a ti che bíere manna,
pro esser mama cuntenta.

A ninnia a ninnia,
dromi, sa fiza mia,
non istat soni soni,
sa fiza mia, dromi.   

Sichint gai: Babu semper piús nervosu, Galana mesu morta, Criada chi la ninnat e Préideru chi si l’abáidat estasiadu; non si cumprendet piús ite sunt nende e sas boghes si fundint cun su coro de unu canto a tenore. Candu li diat tocare a cantare a sa boghe, antzi chi unu cantu, faeddat Méigu.

Méigu: L’ant postu su sámbene caente de unu puddu in pettorra, pro la curare…
L’ant nadu a s’orija sas doighi peráulas de Mosé, pro la guarire…
L’ant corcada in su cérchiu sagradu de sa merda de su molente tzegu, pro la salvare…
L’ant postu in s’abba piúere de mármaru de cheja, pro li basciare sa frebe…
L’ant postu pedras infogadas acurtzu de su coro, pro la facher vívere ancora…
Ambisuas in sa mata, l’ant postu, e m’ant jamadu a mimme, pro acabare de la bocchire…

Acabat de faeddare e acabat su coro a tenore. Unu tichírriu e Criada cantat un’atitu.

Criada:
Pesat, sa mia isposa,
s’istella luminosa,
de totu sa piús bella,
pesat sa mia isposa.
luminosa istella.

Una rosa mi mancat,
dae sa mia mata,
sa piús isplendorosa,
dae sa mata mia
mi mancat una rosa.

Oe, sa die de Pasca,
in tristura mi lassas,
in su coro siccura.
Oe, sa die de Pasca,
mi lassas in tristura.

Criada sichit cantande, però, est unu sono de fundu. Préideru preparat s’incensu e candu est prontu l’isparghet. Babu si ponet a faeddare a boghes cun Méigu.

Babu: Cantu cheres pro sa vida de fiza mia, ebreu?
Méigu: E ite l’ant postu, sámbene de puddu in sinu?
Babu: Cantu cheres, ebreu malaitu, una cáscia de dinari?
Méigu: Ite l’ant nadu, sas doighi peráulas de Mosé?
Babu: Ti poto donare unu palatu, si salvas a fiza mia; nárami su chi cheres, ebreu.
Méigu: Ite l’ant fatu, corcada in sa merda de su molente tzegu?
Babu: Sos libros piús raros, sos vestires piús bellos, sos caddos birdes ti apo a donare, ebreu meu caru, si salvas a fiza mia.
Méigu: Ite at bufadu, abba cu piúere de mármaru de cheja?
Babu: Cantu cheres, nárami cantu cheres, ebreu!
Méigu: L’ant brujada cun pedras infogadas in su coro?
Babu: Sa vida mia ti poto donare, ebreu caru…
Méigu: Li ant caminadu ambisuas in sa mata?
Babu: Salva a fiza mia, ómine bonu.
Méigu: Nen ambisuas, nen pedra infogadas, nen piúre de mármaru, nen merda de molente, nen peráulas sagradas, nen sámbene de puddu la podent salvare a fiza tua.
Babu: Ite cheres, ómine santu?
Préideru: …

Si abasciant sas lughes.
Illuminadu appena intrat Píscamu, Préideru li andat incontru e li basat s’aneddu, sos áteros restant firmos.

Préideru: Ecellèntzia, sa bidda nostra est in pecadu mortale.
Píscamu: Totu sa bidda?
Préideru: Totu, Ecelléntzia, si non bi ponimus remédiu.
Píscamu: Nárami onzi cosa.
Préideru: Ecelléntzia, Galana… Galana…
Píscamu: Ite? Ite at fatu, Galana?
Préideru: Est morta!
Píscamu: Lástima, gai zovana e bella chi fit.
Préideru: Galana, chi fit sa Madonna in sa rapresentatzione sagrada, est morta in pecadu mortale.
Píscamu: Non mi lu creo!
Préideru: Unu magu ebreu l’at morta.
Píscamu: Ite?
Préideru: Fit sana e bella, sa pitzinna, e custu ebreu malaitu li at postu maghia e l’at imbrusciada. Su babu de Galana, e totu sa família sua, nd’ant catzadu sos bonos méigos cristianos e l’ant posta in manu a custu ebreu…
Píscamu: E tando?
Préideru: Galana est morta cun milli sufrimentos, in pecadu mortale, cun babu sou, sa família sua, e totu sa bidda nostra… chi Galana fit sa Madonna in sa sacra rapresentatzione.
Píscamu: Ite faghimus, Préideru?

Préideru torrat a isparghere incensu.

Píscamu: Ite faghimus, Préideru?
Préideru: …
Píscamu: Préideru!
Préideru: …

A bellu a bellu Píscamu si leat sos vestires, los apicat e torrat Vendidore comente in sa prima iscena.
Iscuru.

Totus.

A parte pro s’iscala de linna, como s’iscena est sa matessi de su princípiu, una die de mercadu piena de “umbras”. Totus sunt presentes, e onzi unu est solu cun su contu sou: sas umbras riende, comprande e vendinde; Babu maledinde sa sorte chi li at bochidu sa fiza; Préideu pensende a sa rapresentatzione de Pasca; Criada vestinde a festa sa morta Galana; Píscamu-Vendidore vendinde; e Méigu preghéndesi sa vida.

Vendidore: Pische, pische bonu pische bellu, dae su mare a sa muntagna…
Babu: Totus ant a pagare, totus ant morrer…
Préideru: Abaidade su Deus chi est mortu pro manu de ómine…
Criada (Cantat):
A ninnia a ninnia,
dromi, sa fiza mia…

Galana e Méigu si pesant umpare. Isse si arrumbat in pe a s’iscala de linna cun sos bratzos in rughe e abaidende su públicu; issa si ponet retta e Criada l’ajuat a si ispozare (restat cun d’una vestighedda bianca) e poi a si vestíre cun sas robas piús riccas chi bi sunt apiccadas in su mercadu.

Vendidore: Pische, pische bonu pische bellu, dae su mare a sa muntagna…
Babu: Totus ant a pagare, totus ant morrer…
Préideru: Abaidade su Deus chi est mortu pro manu de ómine…

Criada (Cantat):
A ninnia a ninnia,
dromi, sa fiza mia…

Méigu: M’ant nadu chi manzanu mi ant a justititziare. Póveru de me. Cherzat Deus chi custa morte mi servat che paga pro sos pecados mios. Prego su Deus de Israele chi una bona pessona legiat custa lítera e la jompat a sa família mia. Eo so Mosé Remós, póveru de me!
Vendidore: Pische, pische bonu pische bellu, dae su mare a sa muntagna…
Babu: Totus ant a pagare, totus ant morrer…
Préideru: Abaidade su Deus chi est mortu pro manu de ómine…

Criada (Cantat):
A ninnia a ninnia,
dromi, sa fiza mia…

Méigu:
“Cras manzanu as a morrer”, m’ant nadu.
“t’ant a bocchire peus che ainu”.
Ite at facher, a sa notítzia, mama mia?
Comente at a passare sa betzesa, babu meu?
Ma Sátana est cuntentu, chi l’ant pagadu,
cun s’ánima mia chena pecadu.

Sos amigos mios chi l’ischin totu:
male perunu, mai, eo apo fatu,
sos cristianos apo curadu,
e custu solu est su pecadu.

Sa vida non la torrat, a chi est mortu,
nen su méigu nen su magu, e tenet tortu
chi si pensat chi s’ánima puru est morta;
non li torrant s’ánima, átera vorta,
nen a cane, nen a cristianu, nen a s’ebreu
Mosé Remós, ca si morrer est feu,
piús feu ancora l’est renegare Deus.

Sos amigos mios chi l’ischin totu:
male perunu, mai, eo apo fatu,
sos cristianos apo curadu,
e custu solu est su pecadu.

M’ant a bochire cras, ca so malu,
comente méigu-ebreu, narant issos,
m’ant a justitziare a manzanu chitto,
ca sa religione mia non frastimo galu.

Vendidore: Pische, pische bonu pische bellu, dae su mare a sa muntagna…
Babu: Totus ant a pagare, totus ant morrer…
Préideru: Abaidade su Deus chi est mortu pro manu de ómine…

Criada (Cantat):
A ninnia a ninnia,
dromi, sa fiza mia…   

Si abasciant sas lughes. Sunt iluminados solu Galana e Méigu, chi si lassat andare in s’iscala comente chi siat una rughe.
Babu e Préideu leant forte s’iscala cun s’ebreu in rughe, si la ponent a palas e essint dae in mesu a su públicu in d’una processione de umbras. Una lughe de oro illuminat a Galana firma in mesu de s’iscena.

Méigu:
Sos amigos mios chi l’ischin totu:
male perunu, mai, eo apo fatu,
sos cristianos apo curadu,
e custu solu est su pecadu.

Criada (Cantat):
A ninnia a ninnia,
dromi, sa fiza mia…

Babu: Totus ant a pagare, totus ant morrer…
Préideru: Abaidade su Deus chi est mortu pro manu de ómine…
Vendidore: Pische, pische bonu pische bellu, dae su mare a sa muntagna… Pische, pische bonu pische bellu, dae su mare a sa muntagnaaaaaaa…

Iscuru

Pagine : 1 2 3 4