Un isettu

Un isettu nos giughet a manu tenta
cun ojos 'elados de janna in janna.
A sa domo de sa die zoccàmos
at a essere s'ultima 'olta?
Niunu
nemàncu su pius illuminadu rispondet.
Cundunu sorrisu
solu tue...