Versione :

Turrà a la vena

Si torra a brusgià una dì
avaragghju a turrà pa’ li tò groghi
mimori, ca’ lu sa sì l’antigghi ori
battarà la campana arrugghjnadda
da lu sàlamu ch’alza
cu’ lu ventu, o più da lu tempu
chi intengu fugghji cumenti lu mari
la notti, sfrabbinendi i lu bugghjori
la soia e la me’ pena.

Si un’altra volta t’avarai a brindà,
puru in un lampu, puru
in un guttigghju, sappi chi in chiss’aiggiu
intrèa vi sarà la nostra fola,
e bocchi brutti a mura
mura, e l’asprori di la subelbia
cruda, e sangu di melagranadda
ruiu cumente l’autugnu chi sfala
li muntigghji i li fogli
di la castagna ghizzi. Chiss’autugnu
chi ghjà mi pari istragnia
l’ossi mei nudi di la vistimenta
chi mamma curva m’è cusgendi lenta 
i lu sonniu chi solu a te mi torra,
sàlamu paesi meu
di l’ismintigaddi, pessi silenzi.