Aquest país

Aquest país
No acaba a la mar
En conec
Que el tenen dins el cos
Ferida que no es clou
Cremada ígnia
Que tota la sal de l'aigua
No pot guarir

Estam
Darrere el vidre
El vidre del destí
Amb la nostra vida prohibida
I miram
Allò que podríem ser
Si es rompia aquest vidre
Per les nostres mans
A la fi restituïdes

El teu pa
L'has anat a menjar a un altre lloc
Pa suat
A llocs estranys
Però com és que no s'ha apagat

La fam
La fam de la teva terra
La fam de ser tu