Grammar
Defined and indefinite articles

*Articles définis et indéfinis

L’articulu definitu hè U à u maschile singulare, I à u maschile plurale : 

U contu     I conti

The definite article is « U » (male – singular form) and « I » (male – plural form)

A tale - tales

 

Davanti à una vucale, l’articulu definitu hè L’ à u maschile singulare, L’ à u maschile plurale :

L’autobus     L’autobus

In front of a vowel, the definite article is « L’) (male – singular form and male-plural form)

The bus - buses

 

L’articulu definitu hè A à u feminile singulare, E à u feminile plurale :

A spesa     E spese

The definite article is « A » (female-singular form) and « E » (female – plural form)

The expense - expenses

 

Davanti à una vucale, l’articulu definitu hè L’ à u feminile singulare, L’ à u feminile plurale :

L’arretta     L’arrette

In front of a vowel, the definite article is « L’) (male – singular form and male-plural

The  stop – stops  

L’articulu indefinitu hè Un à u maschile singulare ; spessu ùn ci ne hè (ø) à u maschile plurale :

 

Un battellu     Battelli

Un aranciu     Aranci

The indefinite article is « Un » (male – singular form) but there’s not any indefinite article for the male – plural form

A boat – boats

An orange - Oranges

L’articulu indefinitu hè Una à u feminile singulare ; spessu ùn ci ne hè (ø) à u feminile plurale

Una bistecca     Bistecche

The indefinite article is « Una » (female – singular) but there’s not any indefinite article for the female – plural form

A toast - toasts

 

Davanti à una vucale, l’articulu definitu hè Un’ à u feminile singulare,  spessu ùn ci ne hè (ø) à u feminile plurale :

Un’insalata     Insalate

In front of a vowel, the indefinite article is « Un’ » (female – singular form) but there’s not any indefinite form for the female – plural form

A salad - salads