1 - Sardu Tilipische

                     Su tilipische (Traduzzione da A.CANALIS)

 

Su contu chi bos chelzo fagher, est suzzessu calch’annu pustis de s’ultima gherra, in sos rodones de su ‘50.

Fio piseddu ‘e otto o noe annos, ma cussa die m’est restada nodida coment’e chi siat oe.

- Su tilipische! Su tilipische!

Sa nova fit curta coment’e muida manna e si fit isparghende dae cussorza in cussorza. Si nde fin intendende ‘e sas russas. Die cun die sa meraviza si fit immannende. Fin faeddende de logos a ue su tilipische fit benzende a mizas, ch’aiat iscurigadu s’aera a punta punta ‘e mesu die; un’ateru fit dende contos de unu buschedu ispozadu in patre e filio: su baboi malaittu si fit manighende fozas e ratos peri su caminu.

Pro bos narrer chi sas cosas  fin in peoru, calecunu aiat intesu chi aissegus de su monte, dies appoi, fit pioende tilipische.

A razza ‘e temporada!

Na’ chi finas su trenu, sa “micheline” nostra, non fit resessida a che dare olta dae sa pigada ‘e Palasca, de cantu si fit attabazzada a marghinare cussa pesta ainnanti ‘e sas anderas de ferru.

Cuss’abbunzu ‘e tilipische fit s’arrejonu pius trattadu in s’illerin illerina de sa zente sezzida sutta s’ulumu. Fulanu aiat agattadu finas unu giornale ezzu chi trattaiat de dannos, ma finas a-i como sas pescossas fin toccadas a sa Franza, e duncas... a donzunu sa lienda sua. Ma cando cominzeit a s’ischire chi sos dannos de cussa tribulia che fin cabulende sa leada ‘e Palasca, sas cosas si che fin imbruttende abberu...

Cando su donnu mannu si sapeit de sa nova, nde li falein brazzos e coddos, ma no a isse ebbia: sa idda fit totta oriolada.

B’at de narrer chi a primos de triulas sos ortos fin tottu piantados e bene sestados. Ca in cuss’istajone beneitta onzi familia regoglìat  sas provisteddas pro tottu s’annu.

Minnannu fit presumidu ‘e s’ortu sou coment’e unu re de su palatu. Onzi cositta deviat essere sestada a fin’a fine: sos pastinos arados cun arte e chena b’aer filu erva, sos bergulos pudados a sa moda e sigundu sa ide, sas arvures semper irmuzzurradas pro non dare umbra a s’ortaliscia, e-i sos trastos semper appicados in logu insoro.

A nois criaduras, fimus in duos cun fradile meu ‘e Tunisia, coment’arriviamus a s’ortu ‘e su paris, nos daian s’ingarrigu de che truvare sos ainos a pascher acculzu a su riu, poi ch’iscasciaimus s’abba a sa balza; bi restaiat appenas su tempus de nos ch’imbolare in su poju e toccaiat de currer, ca s’abba non deviat arrivire a s’ortu innanti nostru.

Tando, impertantu chi minnannu aiat ite fagher  in aterue, a irmamare pumatos, a ischizzare  sa ruga chi si fit manighende sa caula, o a ponner fattu a sa cane criada in mesu ‘e su patatu, nois abbaimus. Ma donnu mannu nostru nos gighiat de oju, abbaidende trattu su coppu su chi fimus fatende. Che-i sa die chi fradile meu ‘e Tunisia si fit irmentigadu ‘e che chizzire s’abba e aiat aundadu sa cuncolla!

- Ma torcimi iss’acqua! - abboghinaiat minnannu... ma cuddu, su corsicanu, non lu cumprendiat a nudda.

- Istranguglia s’abba - proaiat a traduire manneddu - non ti nd’abbizas chi sa terra est ledre ledre? -

E fradile meu ‘e Tunisia, chi non gighiat anima ‘e ortulanu, pius abbambiocadu ‘e mai dai su chi li fit nende, restaiat atturdidu chena fagher nudda.

Toccaiat a mie, tando, de ponner fine ai cussa gherra de limbazos e de ortulanos...

 

 

 

 

 

 

 

Chenza che cherrer bessire meda dai  s’aidu ‘e su contu chi bos fio fatende, bos cheria ammentare ite cheriat narrer a s’ora un’ortigheddu.

Torramus ero ai cussa zenia malaitta  e dannalza ‘e su tilipische.

Sa idda intrea fit in abbolottu, sindigu a copp’innanti cun feminas, omines, bezzos e piseddina pro proare a fagher calchi cosa a ch’irfrancare sa sua o sa ‘e su ighinu, si non fit bistada ancora coppada. Dae sa zittade aian dadu fuscere avelenadu; cussu misturu faghiat sa parte sua, ma su tilipische fit pius meda ‘e su fuscere.

Pius fit andende, e peus fit diventende; sas novas de su “fronte” fin malas meda. A intender a unu chi fit benzende dae sa leada ‘e Riu Reinu, s’inimigu fit acculzu a bintrare in sas baddes.

Si eniat a esser abberu, tando fit bistadu unu disacatu nieddu pro tota sa idda. Riu Reinu fit che una mama, e-i sos ortos chi currian fattu sos oros de su riu fin sos fizos chi suian dai tittas suas, e gai dai un’istajone a s’atera, tra fruture e birdura, onzi familia nde ogaiat s’ite manigare.

Toccaiat, chena perder tempus, a si li ettare, ca si nono s’ijerru fit bennidu a esser de sos pius longos...

Cherfendesi onzunu sebestare ‘e sas cosas, a ora ‘e mesudie unu fiottu ‘e zente fit in caminu a facci’a su campu. Sa idda resteit boida.

S’ortu nostru fit de sos pius attesu, e minnannu, tucchendesi a su ponte ‘e Sant’Andria , nos aiat ingarrigadu de ponner s’imbastu a Grijellu e a Murinu. E gai donna manna nostra, mai istracca e chi aiat pag’ora ogadu ‘e cabu dae un’iffurrada ‘e pane, fit potida falare a caddu, ca issa puru cheriat gherrare contr’a-i cussa lua.

Pariat chi finas sos ainos si fin abistos de sa tribulia chi fit falende subra sa idda, e non b’aiat bisonzu ‘e los truvare pro los fagher andare lestros.

Forsis ischian issos puru su diciu chi narat: - De su ‘ene, totu b’istan bene! -, e fin bennidos a si subergher ch’in su malu bi fin bistados male totu, e-i sos ainos a primu.

Nois, fattu fattu, sighiamus a trottu porchinu. In battor e battor otto che fimus addae ‘e s’istrintorzu ‘e Terra Ruja e arrivemus a sos primos cunzados bettados a laore.

Unu disacattu nieddu; s’intendian sas boghes e-i sos frastimos de sos omines, sos suspiros de sa feminaza, sos piantos e-i sos giamidos de sas criaduras, tota s’adde fit barria ‘e un’ abbolottu mannu e iscufusu, chi naschiat dae una gherra disiperada.

Sa zente fit gherrende che iscassiada a isbattuladas de sida pro proare a ch’irfrancare sas ortaliscias pius nebidas, ma su tilipische si che olaiat da-i un’oru pro si che lampar’in s’ateru, e toccaiat semper de li torrare manu.

Non bi fit mancu su tempus de nos pasare unu mamentu a narrer calchi cosa pro nos allebiare sas penas, ca finas nois piseddos fimus timende su peus.

Anzias, pro a nois fit peus de su peus! De seguru su tilipische aiat mandadu a su ponte ‘e Sant’Andria sos bobois pius airados!

Fit de ider comente si che lampaian a peddes perdidas sura sa siva ‘e su asoleddu friscu. A bi’ si si nd’intendian de ite oddire! E minnannu cun sa naita ‘e chercu, solu contr’a un’esercitu, fit tottu aggiolottadu, currende a manca e a dresta e gherrende a tottu coddu.

E acconnos, a li ettare un’agiudu, pettas noas accudende. Eannos chena connoschenzia peruna derettos a gherrare sutta sos ordines de su generale Pedrepa’ (gai si naraiat minnannu). E siat isse pro sa calidade ‘e su cumandu,  siat isse pro sa voluntade ‘e sos “soldados”, nos pariat de bi la fagher a restare padronos de su campu, a manera ‘e contare pustis sos dannos. Ma, a proste, subra s’ortu bi colaiat unu caminu chi che falaiat finas a su molinu ‘e s’ozu, e cando passaiat cuddu camiu ezzu e feu, su “tarabattattà”, comente li naraiat minnannu, tottu su tilipische chi fit in s’utturinu si che lampaiat in s’ortu.

 

De sos frastimos chi ettaiat a s’ora manneddu, a su tilipische e a su “tarabattattà”, no bo nde naro nudda, ca si deveran capitare abberu, camiu e tilipische aian appidu pagu ite campare!

Gia fit abberu chi si deviat isfogare, ma su donnu mannu, daghi che ruiat in su liberu e sos frastimos, non s’agattaiat ne re ne roccu a lu frimmare, e bi la sighiat mancari nde l’esserat falada s’aera in cuccuru. Minnanna li ettaiat boghe: - Ite irgonza, si t’intendet attere! -

No b’aiat ite bi fagher. Fit comente a pedire sa luna.

Bi nd’aiat pro totu; pro su pius, cussos “babbunostros” a sa cilimbreschina fin bettados a su tilipische, ma da-e pagh’in pagu bi nd’aiat finas pro sa religione, e no si che l’iscampiaian Cristos, ne Nostras Signoras, ne santos, ne altares e ne tabernaculos. E a daghi naro chi non si che l’irfrancaiat manc’unu santu, chelzo torrare azigheddu aissegus, ca proite minnannu non tiat aer offesu a Santu Roccu, chi fit su santu mannu ‘e sa idda e non si depiat toccare. Pro cantu a Santu Pedru, Santu Giagu e Santu Dominigu, chi fin sos santos de sas biddas de acculzu, timo chi lis doffan galu sas orijas!

A gastos de sas tres dies de iscola chi fin tottu s’istudiu sou, a s’ora minnannu nde ogheit a pizu su donu ‘e natura ‘e affilerinare una muida ‘e isciollorios, unu pius forte ‘e s’atteru. Bi fit de intender su troboju ‘e sos frastimos, chi che li essian che coettes, chena s’attroccare ‘e manera peruna e chena torrar alenu. E non faeddemus de sa ricchesa ‘e s’arrejonu. A sa eretta, chena ponner mente a su chi fit bettende a pare, de cussa limba mala chi muizaiat peraulas che colpos de foette, unu Giagu Thiers cuadu in d’unu cuzoneddu ‘e s’ortu, nd’aiat pesadu andias. Bisonzat de narrer chi a-i cussu tempus, su ramine “diglossicu” non si fit galu arraighinadu ene...

Cun chie si la fit leende de pius, minnannu, fit propiu cun Gesu Cristu. Comente podiat essere chi unu campagnolu che a Isse, amus a narrer finas unu inzatteri, dadu chi su preideru in s’altare faeddaiat semper de sas binzas de Deus e de su samben de Cristos, cando asciaiat su calighe pienu ‘e inu, unu ‘e campagna che a Isse duncas, no asciaiat mancu su poddighe pizzinnu e nos lassaiat solovrare dai s’erenzia mala ‘e tilipisches e de grillos.

- E tando, ancu s’abelzan sas giannas de sas chentinas de su chelu, chi si creben sas doas, chi si trunchen sos istirigos e chi nde brinchen sos tuppones a trettu ‘e nd’irboidare cubas e barriles, pustis chi ch’istirighen peri sas iscalinadas santas sos barriles pienos de anghelos, cun Cristos a tuppone... -

Custu fit da-e si a no calchi ucconeddu de sas peraulas chi lassaiat andare donnu mannu nostru coment’e a isfida ‘e sas potenzias soberanas chi l’aian traitu. E totu su chi naraiat, nd’essiat nettu, tott’a unu sulu, chi coppaiat semper a su mantess’oru. Mannedda, s’iscura, assucconada male, non si frimmaiat un’iscutta ‘e fagher sinnos de rughe, e a su matessi tempus s’ammammucciaiat a Nostra Signora e a tottu sos santos, e a santu Roccu dai pius a pius.

Impertantu, su tilipische, bell’e chi nonnu aiat promissu in sas malaisciones de fagher a pioer pro sette dies petroliu e pro una die fogu a  las arrustire, su tilipische namus, a isfregiu ‘e sos isforzos nostros, fit sighende sa faina mala. Como ‘e sa piantaza ‘e su asoleddu b’aiat restadu atteru no si no calchi runchittu, e de sos pumatos non s’idiat atteru che runcos teteros coment’e roccos in d’unu pasciale desertu.

S’ortu ‘e su ponte ‘e Sant’Andria, terra ‘e bundanzia e de irdura, fit torradu a nettu che-i sa pramma ‘e sa  manu.

Fit bennida s’ora ‘e nos render a s’inimigu.

Gai chi nonnu, essidu a su caminu e giompidu a su gancellu non si fit mancu giradu a bider aissegus, comente faghiat semper. Forsis pro isse su disacatu chi fit lassende l’ammentaiat tropu, da-e un’invasore a s’atteru, atteros logos giamados “Chemin des dames”...

Tott’in d’una, in s’adde nde fit faladu unu mudore istranu, chi faghiat a timire.

Pustis, pianu pianu, s’intendeit unu fruscittu chi pariat de enner da-e s’ortu ‘e Eugeniu, pagu pius a in giosso ‘e su nostru. E abbaida chi t’abbaido, fit isse abberu, e fit fatende su chi faghiat semper, su  ighinu nostru! S’aiat garrigadu sa pipa e, tra una tirada e-i s’atera, si la fruscittaiat subra s’aria ‘e sa cantone... ‘e sa pipa, amus a narrer.

Nonnu no bi cheriat mancu creer: - E comente, sa leada est tota arruinada, e-i cussu si la fruscittat- ... - Sa pipa mia fit de castennalzu, l’apo comporada in Bastia - chi enzat puru su naviu alvu! Inoghe ch’at zente a che leare! -

Oh, pur’abberu... chi apat iscobertu calchi trassa pro sarvare sa roba sua, Eugeniu. Nde fit capazzu! Amus a narrer chi Eugeniu fit omine de originalidade e de misteriu. Tottu  ischian chi illerinaiat cun s’ainu, coment’e chi esserat pessone, fit capazzu ‘e fagher torrare su burricu a domo a sa sola, mentres chi isse leaiat atteru caminu, e cand’arriviat a domo (s’ainu) isettaiat cun pasciescia a nde li ogare s’imbastu. Mezus puru, a s’ora ‘e su manigu, in s’ortu, una colora eniat a li fagher cumpanzia e a bi alanzare calchi bicculu ‘e pane.

Omine ‘e bonos cussizos, ma chena pretesas, sas rispostas suas semper a tonu, e pro su pius ispiritosas, fin de notu. A una pessone chi si meravizaiat de sa bellesa ‘e sas piantazas suas e chi no li ogaiat pius de cabu ‘e narrer: - Ma sun meraculos, meraculos... -, rispondiat: - Sos meraculos, amigu meu, los faghet su ledamine... -

Un’atera olta, pustis de una notte de temporada de cussas a sa moda, su bergulu ‘e sos bighinalzos nd’aiat coglidu sa parte sua, e mentres chi su maridu, murrunzende e frastimende, proaiat a muntenner ficcadu su chi non ch’aiat galu imboladu su entu, sa muzere, giamende a Eugeniu a fagher de testimonzu, naraiat: - Forsis fit Gesu Cristu chi lu cheriat goi... Ite nde pensades, Euge’? -

- Nde pesso chi su Segnore... goi... l’isco fagher deo puru...-

Edducas, cun Eugeniu b’aiat de si las isettare tottu, e-i su pius fazzile fit a si l’acculziare.

Giompidos a bider s’ortu da-e subra, aimus cumpresu chi sa truma ‘e s’attulipische aiat fattu in s’ortu sou sa mantessi elza.

E boltendesi a nonnu, Eugeniu neit: - Sas forzas in campu fin troppu irgualadas...-

In pagas peraulas fit ispieghende su ‘e no aer mancu proadu a bi gherrare. Pustis, semper arrejonende, che iscasciaiat s’abba ‘e su rieddu a intro s’ortu. Finas si como non b’aiat  pius mancu filu de erva!

Minnannu si l’abbaidaiat che maccu, pessende chi Eugeniu, abber’abberu, non la gighiat in conca.

- Ma ite ses fatende, Euge’? Non ch’at pius nudda de abbare... -

- Caru Pedrepa’, ana manigadu ene, como toccat de lis dare a bier! -

Cussa fit sa risposta de Eugeniu.

A sa eretta, aiat cumpresu innanti ‘e sos atteros chi fit menzus a muntenner modde su  terriminzu ‘e s’ortu, pro lu poder arare e semenare dae nou.

Sas poddas de cust’ora no devian truncare s’ispera de sas incunzas de su cras.

Isteit cussa sa prima, e de seguru sa mezus leiscione de filosofia, pro a mie.

E no mi l’apo irmentigada mai.